sitəmkar

sitəmkar
f. zalım, zülmkar, zülm edən

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • sitəmkar — is. <fars.> klas. Zülm edən, əziyyət verən, incidən; zülmkar. Badi səba, söylə ol sitəmkara; Ölürəm, eyləsin dərdimə çara! Q. Z.. Bu çərxi sitəmkarın aman məsxərəsindən! Bais, yalan olsun! M. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sitəmgər — f. bax: sitəmkar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bədxu — <fars.> köhn. bax bədxasiyyət. Kimsə ol bədxuyə izhar edə bilməz halımı. F.. Ol zalimi bədxu, şuxü sitəmkar; Zakirin halından deyil xəbərdar. Q. Z.. Nə qədər gər ola bu çərxi cəfacudə bəla; Olmaz ol qədr ki, var ol buti bədxudə bəla. S. Ə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nola — «Nə ola», «nə olaydı» sözünün klassik şeirdə sual məqamında işlənən ixtisar forması. Ey Füzuli, nola gər saxlar isəm canı əziz; Vaxt ola, kim ola ol şuxi sitəmkarə fəda. F …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zahirən — z. <ər.> Xarici görünüşünə, görkəminə görə, xaricən, üzdən. Zahirən kim gözü görməz fələki xunxarın; Məni bu gündə görən böylə sitəmkar olmaz. Qövsi. . . On on beş adam zahirən seyid libasında, başlarında yaşıl əmmamə və bellərində yaşıl… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zaval — is. <ər.> 1. Ziyan, zərər, təbii fəlakət, afət. Bu körpəcə meynəni qoru hər bir zavaldan; Qoy torpaqda kök salıb bərkitsin öz yerini. S. Rüst.. // Bəla, müsibət, xətər, qorxu. Kahinlər axışından kəşf etmiş istiqbalı; Çox zaman qışqırığın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”